SONGKHLA FOOTBALL CLUB

จังหวัดสงขลา…พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 ราย

499

Thumbnail

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (จากข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2553 เวลา 20.00 น.) มีรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 181 ราย

– ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 159 ราย

– รอผลตรวจรอบแรก 4 ราย

– รอผลตรวจยืนยันรอบที่สองจากส่วนกลาง 13 ราย (เป็นคนจังหวัดสงขลา 8 ราย คนจังหวัดอื่น 5 ราย)

 มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 5 ราย โดยทั้ง 5 รายรักษาอยู่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในห้องแยกและอยู่ในการดูแลของแพทย์โดยเคร่งครัด ผู้ป่วยยืนทั้ง 5 รายมีอาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยยืนยันทั้ง 5 รายเป็นเพศชายมีอายุอยู่ในช่วงตั้งแต่ 52-75 ปี) ได้รับการยืนยัน​หลังกลับจากดาวะ​ โดยเข้าพักอาศัยในปอเนาะแห่งหนึ่ง

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดฯ ได้มีการติดตามสอบสวนโรคเฝ้าระวังและควบคุมโรคตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขทั้งผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือจุดที่ผู้ป่วยยืนยันเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานฯ พร้อมทั้งมีการดำเนินการแยกกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดที่บ้านทุกรายเป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งมีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันหากพบว่ามีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์และในขณะกักตัวที่บ้านให้มีการปฏิบัติตัวตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ปิดปากจมูก ด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม ไม่อยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และอยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรหรือ 1-2 ช่วงแขน ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด แยกห้องนอน แยกของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ โทรศัพท์